LECKTOR TECHNOLOGIES OÜ, registrikoodiga 12859495 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab lecktor.com e-poes tellimuse ja identifitseerib end, sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD

1.1 lecktor.com e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale. 

1.2 lecktor.com ja lecktor.ee on Teenuse osutajale kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust. 

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi. 

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides. 

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. 

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele. 

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane. 

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest kas krediitkaardi, PayPali, internetipanga pangalingi vahendusel või ettemaksuarve alusel. 

3.6.1 Juriidilised isikud tasuvad ettemaksuarve alusel.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. 

3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4. HINNAD

4.1 Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad Euroopa Liidu liikmesriikide käibemaksu. 

4.2 Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide ning Euroopa Liidus registreeritud juriidiliste isikute puhul näidatakse hinda ilma käibemaksuta.

4.3 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida talle sobiv tarneviis kauba kätte saamiseks.

5.2 Kui Teenuse kasutaja valis tarneviisiks postiteenuse, siis olenevalt Teenuse kasutaja asukohast toimub kauba kohaletoimetamine 2-10 tööpäeva jooksul.

5.3 Kui Teenuse kasutaja valis tarneviisiks kulleri, siis toimub kauba kohaletoimetamine kulleriga 1-7 tööpäeva jooksul. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni. 

5.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil support@lecktor.com. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon). 

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Teenuse kasutaja poolsest lepingust taganemisest. 

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1 Teenuse osutaja e-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane taganemisõigus. 

7.2 Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ning peab olema täiskomplektne ja originaalpakendis. 

7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile support@lecktor.com

7.4 Lepingust taganemisel tuleb Teenuse kasutajal ostetud tooted tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist. 

7.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva alates kauba kättesaamisest Teenuse osutaja poolt.

7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale. 

7.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

7.8 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul - tooted, mis on valmistatud eritellimusena Teenuse kasutaja jaoks.

7.9 Kui tagastatavа toote (ja toote pakendi) seisund on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Teenuse osutajast, vaid Teenuse kasutaja poolsest toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Teenuse osutajal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teenuse kasutaja poolt toote eest tasutud ning talle tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Teenuse osutaja tasaarvestamise avalduse Teenuse kasutaja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Teenuse kasutaja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teenuse osutaja ja Teenuse kasutaja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselgelt põhjendamatuks.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg alates kauba üleandmisest Teenuse kasutajale. 

8.2 Pretensiooni esitamise aja jooksul on Teenuse kasutajal õigus toote tasuta remondile. Kui toodet ei ole võimalik remontida ja viga on tekkinud tootja süül, siis toode vahetatakse vastavalt remondiaktile, mis väljastatakse tarbijale volitatud remondifirma poolt. Juhul, kui toode parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, Teenuse kasutajal on õigus müügilepingust taganeda (nõuda raha tagastamist).

8.3 Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve.

8.4 Nõude esitamise õigus kehtib tingimusel, et kaupa kasutati ainult ettenähtud tingimustel ja ainult isiklikuks tarbeks. Kui rike toimus Teenuse osutaja süül, korrigeeritakse kõiki defekte tootmises ja materjalides ning kompenseeritakse ka töö- ja varuosade maksumust. Väliste tegurite põhjustatud kahjustused (äike, elektripinge kõikumine, ebapiisav ventilatsioon, patareide lekkimine, tulekahju, üleujutused, tavaline kulumine jne), samuti kauba ebakorrektne käitlemine ei kuulu hüvitamisele. 

8.5 Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

8.6 Teenuse osutaja ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

8.6.1 normaalsest kulumisest;

8.6.2 ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

8.6.3 seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

8.6.4 välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

8.6.5 toode ei tööta Teenuse kasutaja süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

8.7 Pretensioonide esitamise õigust ei kohaldata pärast kauba üleandmist Teenuse tarbijale transportimisega tekitatud kahju suhtes; tarkvara väärkasutamise ja väärpaigaldamise või kauba sihipäratu kasutamise korral. Samuti ei käsitleta seda tavapärase kasutamise tagajärjel osade tavalise kulumise nõudena.

8.8 Kui nõude ese asendatakse teisega, siis kehtib kauba suhtes uus nõue sama perioodi nõuete esitamiseks. Kui üks komponentiest on asendatud, siis asendatud komponendi jaoks kehtib uus nõuete nõue.

8.9 Seadmele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Teenuse osutaja ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Teenuse kasutajal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

8.10 Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb saata e-kiri meie klienditeenindusele support@lecktor.com

8.11 Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on Teenuse kasutajal ka kõik muud Eesti Vabariigi seadusandlusest tulenevad õigused.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks. 

9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale. 

9.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

9.4 Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

9.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel. 

9.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused. 

9.7 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele. 

9.8 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. 

9.9 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. 

9.10 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.11 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist. 

9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse. 

10. VASTUTUS

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine. 

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes. 

10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest. 

10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

12. TOLLIMAKS

12.1 Kui tellite kaupu veebipoest väljaspool Euroopa Liitu tarnimiseks, võib Teenuse kasutaja suhtes kohaldada imporditollimakse ja makse, mis võetakse pärast paki jõudmist kindlaksmääratud sihtkohta.

12.2 Teenuse kasutaja peab tasuma tollivormistuse eest kõik lisakulud, kuna Teenindaja ei oma kontrolli nende tasude üle.

12.3. Tollipoliitika erineb riigiti märkimisväärselt, mistõttu peaks Teenuse kasutaja lisateabe saamiseks pöörduma kohaliku tolliameti poole.

12.4 Kui Teenuse kasutaja tellib veebipoest, peetakse Teenuse kasutajat kaupade importijaks ja ta peab järgima kõiki selle riigi seadusi ja eeskirju, kuhu kaupa tarnitakse.

12.5 Teenuse kasutaja on teadlik sellest, et rahvusvaheline tolliasutus võib pakke avada ja kontrollida.

13. KASUTAMISTINGIMUSED

13.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik. 

13.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun kasutustingimustega ja täidan neid”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

LECKTOR TECHNOLOGIES OÜ